jueves, 21 de abril de 2016

DOCUMENTO : FERNAN YAÑEZ DE SOTOMAYOR ( AÑO 1433 ).

                    Donación de Fernán Yañez Sotomayor ( AÑO 1433)


      Eno Nome de Deus. Amén. Ano do Nacemento de Noso Señor Jesuchristo de mil e quatrocentos e trinta e tres anos, vinte e un días do mes de Setembre:


      Sabean todos que eu Fernán Eans de Soutomaior, filio lexítimo de Pedro Alvarez de Soutomaior, a quen Deus dé Santo Paraíso, por min e por todas mías vozes e erdeiros que despois de min beeren, e socederen, e erdaren as mías térras e fortalezas, e señoríos que agora a min perteezen de dereito, por quanto eu teño ordenado eno Moesteiro de san Domingo de Pontevedra por onrra de meu linaxe ena Cápela grande principal do dito Moesteiro pra as sepulturas demeus abós Alvaro Paz de Soutomaior e sua molier. 

     Doña Maior de Grez e de Moscoso, pra miña madre Doña Elvira de Bema e pra min, eso mesmo que se fazen asi quatro moimentos das quales quatro sepulturas son xa asentadas ena dita Cápela grande os tres moimentos según que mais claramente todo esto se conten en um cotracto que eu outorgei con o Prior e convento do dito Moesteiro por ante Notario publico, e por tal maneira que os ditos meus abóos, e padre, e madre, e meu linaxe, e eu con elles axan suas almas e a mía salvazon pra sempre e no Santo Paraíso, e dem lis que axamos parte e quiñón de todas las Misas corás, e ben que se ata aquí fezeron,

    e celebraron, e fezeren, e diseren daqui en diante de cada dia eno dito Moesteiro, e eu satisfacendo, mais, e adeudo eno ben e esmolda, a alende de que hey dada, e outorgada ao dito Mosteiro, por las almas dos ditos defuntos de mía propia e libre boontade, dou e outorgo, en pura e libre doazon pra sempre jamáis a o dito Mosteiro de san Domingo e aos flaires e convento del que agora son e foren de aqui adiante todo o pan e viño e diñeiros, foros e loitosas, e as outras direituras que eu hey de haber e a min perteezen eno meu Casal de Gruncheiras, en que agora mora Gonzaivo de Gruncheiras, que he sito ena freiguesia de San Salvador de Coiro, que he en térra de Morrazo, e mais noventa 

    maravedís, de moeda bella branca en tres diñeiros que eu hey e me perteeze de haber cada ano eno Casal de Parada que ora ten Joan Namorado, morador e na dita villa de Pontevedra que he sito ena freiguesia de San Martirio de Salceda, ficando a saluo a min, e a mias vozes e erdeiros os servizos e seiiorio dos ditos lugares, e que o dito Moesteiro axa e erde para sempre as ditas direituras de pan e viño e diñeiros por los ditos lugares que rendan a o dito Mosteiro cada ano, según que dito he, e contentándose o Prior e fraires que agora son ou foren ao adiante do dito Moesteiro, según que dito he, que asi o axan e leben 

   pra sempre sen meu embargo e de meus erdeiros, e dou poder complido ao Prior e fraires do dito Moesteiro que por sua propia autoridade posan entrar, e receber, e recaudar todo esto que dito he, e facer de todo elo e, en elo todo quanto eu faría e facer podria, seendo presente, e por tal condizon que o dito Moesteiro non o posa vender nen en outra parte concambear nen traspasar en outra parte, mais que rendan para sempre ao dito Mosteiro por la miña alma e dos ditos defuntos,

      segundo que dito he, e prometo e outorgo de non rebocar, nen toller, nen hir, nen pasar contra esta doazon, nen dizer, nen alegar o contrario, eu nin miñas vozes, sub obligazon de meus beens que para elo obligo, e so pena de quinentos frolins douro do cuño do Reino de Aragón que outorgo de peitar por pena ao dito Mosteiro, se eu, ou meus erdeiros, contra esto foremos, e o asi non teber, e comprir, ou o contradizer en qualquer maneira, ou por qualquer razón. 

       A qual pena pagada ou non toda via este dito contracto e as cousas en el conteudas fiquen firmes e vallan para sempre: e eu o Doctor Frei Pedro de Salnés, Prior do dito Mosteiro, que presente son en nome do dito Mosteiro e pra el, asi resebo a dita doazon, segundo que dito he, feita e outorgada ena dita villa de Pontevedra, era, mes e dias sobreditos; testemoias que foron presentes Afonso Garcia Dardan, escudeiro do dito Fernán Yans, e Don Fray Juan Laan Abade do Moesteiro de san Salvador de Lerez, e Fernán Pérez Notario da dita Vila, e Gómez Garcia Básalo del Rey e Alvaro González escudeiro morador ena dita vila con outros. 


     E eu Joan de Santa Maria, Notario público jurado da vila de Pontevedra por la iglesia de Santiago, a todo esto que dito he con as ditas testemoias presente fui e o escrivi, e aqui meu nome e signo poño=en testemoio de Verdad=Juan de Santa María.


                                                              FUENTE:


                                           HISTORIA DEL CONVENTO 

                                DE SANTO DOMINGO DE PONTEVEDRA (AÑO 1942).


                                               AURELIANO PARDO VILLAR  


https://ia802500.us.archive.org/21/items/historiadelconve00pard/historiadelconve00pard.pdf
martes, 19 de abril de 2016

DOCUMENTO :FERNANDO DE COLON ( AÑO 1536 ).

                                     Pedro Andrés PORRAS ARBOLEDAS:

                                           "... En este breve estudio tan sólo quiero glosar un documento recientemente hallado entre los miles de provisiones reales atesoradas en el Registro General del Sello de la Orden de Santiago del Archivo Histórico de Toledo (AHN, Órdenes Militares)...."  (AÑO 2015).
                                          1536/01/18. Madrid            Mandamiento de pago a don García de Toledo, comendador de Monreal, a petición de Sebastián Rodríguez, procurador de don Hernando Colón, vecino de Sevilla, como cesionario de doña María de Toledo, virreina de las Indias, viuda de don Diego Colón, virrey de las Indias, que expuso que cuando doña María casó con don Diego, don Fernando de Toledo, comendador mayor que fue de León, ya difunto, padre de ella y de don García, le dio en dote y casamiento por bienes dotales un cuento de mrs. pagados a cierto plazo, según escritura de obligación y promesa de dote que presentó; fallecido don Diego, doña María traspasó a don Hernando el derecho a esa cantidad, en pago de una deuda que con él tenía, según escritura de cesión y poder en causa propia; fallecido el padre de ambos, don Fernando de Toledo, le había dejado por hijo y heredero de gran cantidad de bienes, vasallos y rentas, que poseía al haber aceptado la herencia, razón por la que estaba obligado a satisfacer aquella deuda. Reclamada, no la había querido pagar.   


lunes, 18 de abril de 2016

DOCUMENTO : PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ( AÑO 1486 ).


                                                          18 / 02 / 1486  ( ALCALA DE HENARES )


   Seguro a favor de Pedro Falcón, alcaide que fué de la fortaleza de Sotomayor, en el Reino de Galicia, perteneciente a Pedro Alvarez de Sotomayor, conde de Caminha, y relevándole del juramento y pleito-homenaje prestado, por haber sido desposeído violentamente de su cargo por D. Alvaro de Sotomayor, hijo del citado conde.-Reyes.


martes, 5 de abril de 2016

DOCUMENTO : PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ( AÑO 1480 ) (VIII).


                                                           20 / 03 / 1480 ( TOLEDO )

      Requerimiento con emplazamiento a petición de D. Alfonso de Fonseca, arzobispo de Santiago, contra el conde de Camiña que le ha usurpado las villas de Vigo y Redondela, pertenecientes al dicho arzobispado.-Reyes.

DOCUMENTO : PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ( AÑO 1480 ) (VII).


                                                        20 / 03 / 1480 ( TOLEDO)

'Seguro de D. Per Álvarez de Sotomayor, conde de Camiña, e de Lope Sánchez de Moscoso, conde de Altamira, e del mariscal Suero Gómez e de otros para la iglesia de Santiago e clerezia e abades e priores e monasterios del arzobispado'.-Reyes.

lunes, 4 de abril de 2016

DOCUMENTO : PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ( AÑO 1480 ) (VI).

         


                                                       07 / 03 / 1480 ( TOLEDO )

'Que le acudan de aquí adelante [a D. Pedro Álvarez de Sotomayor, conde de Camiña] con 125.000 maravedís que tiene sytuados por privilegios en çiertos logares [de Galicia] de que le mandan restituyr por razón de lo capitulado con el Rey de. Portogal'. Hay una nota de haberse registrado otra carta de la misma fecha revocando las mercedes que de los bienes del dicho conde se hubiesen hecho a cualesquier personas.-Reyessábado, 2 de abril de 2016

DOCUMENTO : PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ( AÑO 1480 ) (IV).                                                        07 /03 / 1480 ( TOLEDO )

Al arzobispo de Santiago que, cumpliendo lo capitulado por SS. AA. con el Rey de Portugal, devuelva al conde de Camiña la tierra de 'Morrazo' y feligresías anejas, todo junto a Pontevedra, que tiene en su poder.Se registraon otras seis cartas análoga con las mimas fechas y dirigidas: 1ª A doña María de Ulloa,mujer de Álvaro Páez de de Sotomayor, sobre el coto de 'Noguera' y Cambados. 2ª Para la villa de Bayona , sobre 45.000 maravedís de juro que en ella tiene situados dicho conde. 3ª A García Sarmiento y a Lope de Valle sobre la fortaleza de 'Soberoso'. 4.ª Para la ciudad de Zamora sobre 10.000 maravedís de juro que alli tenía situados su madre. 5ª. Para el conde de Monterrey sobre la tierra de Deza. 6ª. Para los concejos de Pontevedra, Vigo, Bayona y Redondela sobre los 50.000 maravedís de juro que en ellos tiene situados.-Reyes.


DOCUMENTO : PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ( AÑO 1480 ) (III).

             

                                                  06 / 03 / 1480 ( TOLEDO )

Emplazamiento contra al conde de Camiña que no cumple las obligaciones que con D. Alfonso de Fonseca, arzobispo de Santiago, tiene por el pleito homenaje que debe a los arzobispos de dicha ciudad por su fortaleza, casa y solar de Sotomayor.-Reyes.