lunes, 13 de junio de 2016

DOCUMENTO : TESTAMENTO PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ( AÑO 1476 ).

                             TESTAMENTO PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR 
                                          
                                                          ( 15 / 12 /1476 )

                                   Sepan quantos esta carta de manda y testamento vieren como
yo Don Pedro Alvares de Sotomayor conde de Camiña y Visconde de Tuy y Mariscal
de Bayona hestando sao e con todo meu syso y entendemento qual deva noso Señor
plugo de me dar e temendome de la morte porque he de pasar e no sei quando y segund que las huerras y debysiones en este reino de Galizia andan y son continuas de cada dia
para min fago e hordeno hesta miña manda e testamento porque despois de meu fallescemento meus bens e fazenda queden hordenadamente a servicio de Deus
e salbacion da miña alma;


    primeiramente mandoa miña alma a con meu Salvador Yhesu-Christo que la salbo
e rredimio por su santa pasion e por su preciosa e santisima sangre,que derramo
por salvar todo el umanal linaje, errogo e pido por caridad ala Santisima y gloriosisima
Virgen Maria  nuestra señora que sexa miña abogada ala hora de miña morte
eno dia do gran juizio e queira rrogar por miña alma a Christo seu bendito fillo
e mando que meu corpo sea sepultado dentro da capela que esta dentro da Iglesia
da ciudad de Tuy,que fezo meu señor tio o obispo Don Juan de Soutomayor,
junto y a par donde hasta enterrado meu señor yrmao,Alvaro Paz de Sotomayor,
cuia anima Deus aia.

    E mando que no dia de meu enterramento fagan que las onrras que cumplen a
meu hestado y como quen heu soo en cargo a moitos criados meus por moytos
servicios e boos que me an feytos y cargo eu que soy,deixo a cargo a meus 
compridores que les sastifagan e paguen a cada uno segun vieren que lles eu
soo obligado e deixo por compridores desta miña manda e testamento a miña señora
e tia doña Mayor de Soutomayor,yrmana do meu señor Padre Fernan Yanes
de Soutomayor y o Prior do Monesteyro de Santo Domingo de la Ciudad de Tuy,
para questos cumpran e fagan cunprir todo lo en esta miña manda constiyudo
por meus bens e seu sua perdida.

     Ytem deixo e desenbargo a la dicha miña Señora y tia Doña Mayor de Soutomayor
todos hos bens mobles y rraices e semoventes,Villas e Fortalezas e Vasallos y
Lugares e rrentas que fasta agora e tenido e poseido por la dita miña Señora
e tia Doña Mayor de Soutomayor e com precario e usofructuario que hei seido
y soo de seus bens e rrentas y basallos,segun  mas largamentese conten en el
poder que a dita miña Señora me dio por ante Esteban Gonzalez,notario de 
Morrazo,a tenpo que ela aceuto la herencia 

    e manda que dito meu Señor yrmao Alvaro de Soutomayor lle fezo de todos 
seus bens e por ela ser herdeira deles como ser como hera yrmaa legitima 
de padre y madre do dito Fernan Yanes,meu Señor padre,e por los
 grandes cargos en que lle ovo e por las causas que hei levado e tomado,
comido de suas terras,vasalos y rentas desde que ela 
heredou fasta agora quero y es miña boluntad que ela aia y leve para todo
senpre e seus heredeyros e sucesores todos los maravedis de juro y heredad
que heu hey y tengo eno rreino de Galicia y ansi no arzebispado de Santiago,
como eno obispado de Tuy,

     para que los ela aia e leve e teña para sempre e sus subcesores 
y herdeiros y segundo como dito he e faga de todos eles
e de parte deles lo que ela quisyere e por ben tubiere e po lo mas e alende
que le soo encargo pido que me perdone pro amor de Deus e soplico e pido
por merced al rey noso Señor que lle confirme e aia por confirmados hos
ditos maravedis de juro que su asy hei y teño segundo e na maneyra
que dicha hes e hos heu tinia e lebaba e lle mande dar e librar sua carta
de pribilegio de todos eles e deyxo por meus hesdeyros vnibersass
en todos os houtros meus bens partybles ao dito

      Don Alvaro y a Don Fernando e a Don Diego y a don Alfonso
 y a Doña Mayor y a Doña Contança de Soutomayor,
meus fillos legitimos de min e de doña Tareisa miña moller, e mando que se
os ditos meu fillos o qualquer deles quisese yr su pasar contra hesto que heu
mando dos ditos maravedis de juro que heu asi deixe ala miña Señora Tia
Doña Mayor,que lle den paguen dos contos dos maravedis de moeda que agora
corre enos rreynos de Castilla e Galiza,conben a saber: 

    que tres blancas nuevas y dos biejas facen un maravedi como soo 
que heu he y tomado e lebado y comido de sus vasalos e rretnas 
propias que la asi uvo yle pertenecen por
parte de dito Alvaro de Soutomayor mi yrmao y en otra manera qualquer
que lo ela heredase y houbese e mas todo lo que se achare por ben de cuenta
alende de lo que heu lle mando pagar y dar en pago por lo que asi tome
y e lebe y dos ditos sus vasallos y rrentas e aparto todos los outros
meus parentes e parentas con cinco soldos e rreboquo e dou por ningunas
e de ningun balor fasta agora aia feytos,

que quero que non valan en juizio ni fuere del salbo hesta que agora
 faço ante Sueyro Perez,Notario publico da cibdad de Tuy,
si no valiere como testamento,mando que balla como miña
manda y postrimeyra bontade e quero que ninguno de mi parte ni de la
hestraña no baya ni pueda yr contra lo que en esta carta contiyudo ni contra
parte dello en ninguna maneyra sopena de mi maldicion y que pague de pena
e interese mil doblas de oro do cuno de Castela e outras tantas del rrey

que foy feyta y otorgada hasta dita manda dentro das torres da cibdad de Tuy
a quince dias do mes de dezembre año dos nascimento de noso Señor Jeshu
Christo de mill e quatrocentos e setenta e seis años.

Testigos que foron presentes llamados e rrogados hespecialmente 
para elo Juan Alfonso Alfayate e Juan  de Salvaterra,vezinos de la dicha 
Cibdad de Tuy,e Luys Vieyra e Sueyro Afonso,
hescudeiros criados del dicho señor y otros.

Y heu,Sueyro Perez,scrivano publico jurado da cibdad y obispado de Tuy 
por el obisspo,dean y cabildo dela a todo o que o sobredito he,con as ditas testimonias,chamdo e presente fuy y hesta hescretura
por outro fui hescrebir y aqui me uno me signal puse en testimonio en verdad.
                             Fuente :Lis Quiben (1893-1463)


No hay comentarios:

Publicar un comentario